Uslovi korištenja

Ovdje navedeni uslovi korištenja Internet stranica Amko komerc d.o.o. pravila su i odredbe kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici Amko komerc web stranica. Ukoliko nastavite sa korištenjem predmetnih stranica, smatraće se da ste pristali na sljedeće pravne uslove. Ovim prihvatate i podvrgavate se Zakonima Bosne i Hercegovine, i ovim uslovima korištenja i upotrebe Amko komerc web stranice. Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima, nadležni su isključivo sudovi u Bosni i Hercegovini.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Amko komerc d.o.o, ili je ustupljen Amko komerc d.o.o, a u vlasništvu je trećih osoba. Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica Amko komerc d.o.o. pojedinačnih dijelova i elemenata predmetnih stranica, logotipa Amko komerc d.o.o., bez izričitog pismenog odobrenja Amko komerc d.o.o..

Sve informacije dostupne na Amko komerc web stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih predmetnih stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Informacije koje Amko komerc d.o.o. objavljuje na svojim web stranicama smatraju se tačnim i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim Amko komerc d.o.o. ne garantuje za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka sačuvanih na ovim Internet stranicama. Amko komerc d.o.o. ne garantuje, izričito ili prećutno, uključujući garancije u pogledu podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sastava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na Amko komerc web stranicama ne smiju se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, pa ste saglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja, Amko komerc d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe bilo koje od informacija dostupnih na predmetnim stranicama.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove Internet stranice, prihvataju da će nadoknaditi štetu Amko komerc d.o.o. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s predmetnih stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Posjetioci mogu da pronađu informacije o prikupljanju i korištenju podataka o ličnosti u Politici privatnosti.

Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraće se nepovjerljivom, te Amko komerc d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reprodukuje, koristi, raspolaže i distribuira trećim licima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo da koristimo ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući na primjer razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na Amko komerc web stranicama isključivo su vlasništvo Amko komerc d.o.o. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na predmetnim stranicama pripada Amko komerc d.o.o. Sva prava su zadržana. Slike i tekstovi prikazani na ovim stranicama ne smiju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim osim uz odobrenje Amko komerc d.o.o. Drugačija upotreba materijala s predmetnih stranica nije dopuštena. Korištenje materijala s predmetnih stranica, medijski korisnici obavezuju se u potpunosti da se pridržavaju ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahtjeva.